Reklamacje i zwroty

VIII Reklamacje

1.    W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2.    Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3.    W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu towaru niezgodnego z umową towaru.
4.    Klienta prosi się o kontakt ze sklepem na adres e-mail: serwis@toner-tusz.pl.

Właściwe zgłoszenie reklamacji winno zawierać: datę zakupu wraz z numerem dokumentu, powód reklamacji, wydruk próbny oraz wydruk stanu materiałów, które są podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego przez producenta. Po prawidłowym zgłoszeniu reklamacji, zostaje wysłany email z nadanym numerem RMA oraz dalszymi wytycznymi dotyczącymi procedury reklamacyjnej.

Numer RMA jest niezbędny do przyjęcia przesyłki przez magazyn. Brak widocznego numeru RMA na paczce, skutkuje nieodebraniem przesyłki.

5.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
6.    Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a.    korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi 
b.    korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
7.    Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
8.    Reklamacje prosimy kierować na adres:

INKON EDYTA FILIPKOWSKA
ul. Drzeworytników 17
01-341 Warszawa

IX Gwarancja
1.    Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Toner-tusz.pl  mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
2.    Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

X Zwroty

1.    Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@toner-tusz.pl.
2.    Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
3.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (towar w stanie nienaruszonym), chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zwykły zarząd. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
4.    Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
5.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a.    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
b.    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c.    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
d.    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
e.    dostarczania prasy;
f.     usług w zakresie gier hazardowych.
g.    świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.